Toetused

emklogo_tunnuspilt

Toetuste taotlemisel küsi nõu metsandusvaldkonna konsulendilt või oma piirkonna metsaühistust.

Erametsakeskuse kaudu saab taotleda nii Euroopa Liidu kui siseriiklikke metsandustoetusi. Toetusi saavad erametsaomanikud ja metsaühistud. Euroopa Liidu toetused on Eesti maaelu arengukava 2014-2020 meetmed, mida rahastatakse Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) ning kaasfinantseeritakse Eesti riigi eelarvest. Siseriiklike toetuste raha tuleb riigieelarvest.

Järgmised taotluste esitamise tähtajad:
Metsa uuendamise toetus
Pärandkultuuri säilitamise ja eksponeerimise toetus 
Metsamaaparandustööde toetus 
Üraskikahjustuste ennetamise toetus 
Metsameede (hooldusraied, laasimine, ulukikahjustuste ennetamine)
Metsa inventeerimise toetus 
Erametsaomanike nõustamise toetus 
Metsaühistu toetus 
Looduskaitseliste piirangute hüvitamine Natura alal ja väljaspool Natura ala 
Vääriselupaiga kaitseks sõlmitakse lepinguid kogu aasta kestel

Kehtivad toetuste määrused:
Siseriiklike toetuste määrus
Natura metsa toetuse määrus
Metsameetme määrus

Kirjuta või helista meile:
Natura metsa toetus: 5668 3263  natura@eramets.ee
Metsameede: 5356 7390 metsameede@eramets.ee
Siseriiklikud toetused: 5382 2755 siseriiklik@eramets.ee
Postiaadress: Tallinna mnt. 22,  79512 Rapla

 

Eesti maaelu arengukava (MAK) 2014–2020 vahenditest rahastatavate toetuste andmise korraldamiseks saab SA Erametsakeskus MAK 2014-2020 raames antavat tehnilise abi toetust.

 

23Shares